Pillar Alapítvány > Rólunk > Szervezeti szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

Nyomatatás PDF-ként

 

A PILLAR ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

KÜLDETÉS

A Pillar Alapítvány egy közhasznú civilszervezet, amelynek célkitűzése, hogy az Európa-tudat megerősítése által összefogja, segítse és képezze az Európai Unió iránt érdeklődőket, valamint segítséget nyújtson a lakosság számára az Európai Unió nyújtotta lehetőségek megismeréséhez Magyarországon és külföldön.

Elkötelezettek vagyunk az Európa-tudat meghatározó értékeinek - a demokrácia, a kulturális sokszínűség, az emberi jogok és a szolidaritás – megőrzése és közvetítése mellett. Meggyőződésünk szerint ezen értékek, valamint a társadalmak közéleti és politikai témáira való nyitottság teremthetik meg azt a szellemi közösséget, amely az Európai Unió fejlődésének kulcsa.

Tevékenységünk központi eleme, hogy a fenti értékeket és célkitűzéséket magukénak valló magyar és külföldi fiatalok számára közösségi és szervezeti hátteret biztosítunk. Ennek érdekében az Alapítvány létrehozta a Pillar Európa Klubot. A Klub azonos érdeklődési körrel rendelkező, ambiciózus, tenni vágyó fiatalok közössége, akik amellett, hogy rendszeres programokon vesznek részt, lehetőséget kapnak arra, hogy saját ötleteiket megvalósítsák.

A Pillar Európa Klub tagjának tekintjük azokat a fiatalokat, akik a felvételi eljárás során meghívást kapnak a Klubhoz való csatlakozásra. A tagság további feltétele az aktív részvétel a Klub életében, az Alapítvány projektjeiben. A tagok aktivitásuk és önkéntes munkájuk alapján részesülhetnek különböző jutalmakban (pl. részvételi lehetőség nemzetközi diákcseréken, képzésen).

A Klubtagság fajtái:

 • aktív tag: minden olyan felvételi eljárás során felvett és aktív fiatal ebbe a csoportba tartozik, aki rendszeresen részt vesz a Klub életében, az Alapítvány projektjeiben.
 • passzív tag: olyan tag, aki bizonyos okok miatt nem tud részt venni a programokon és projektekben, de nem szakítja meg a kapcsolatot a tagsággal, illetve visszatérési szándékát előre jelzi.
 • alumni tag: olyan fiatalok, akik valaha a Pillar Európa Klub tagja voltak.

A Pillar Alapítvány mottója: EU: tudás, gyakorlat, közösség

A Pillar Alapítvány fenti célkitűzéseinek hatékony megvalósítása céljából szervezetét és működését az alábbiak szerint szabályozza:

 

SZERVEZET

A PILLAR Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) szervezetét az alábbi szervek és tisztviselők alkotják:

 • Kuratórium                                      
 • Felügyelő Bizottság                        
 • Vezetőség                                                    
  • Alapítványi Igazgató                        
  • HR vezető                                         
  • Gazdasági Igazgató                          
 • Tisztviselők                                      
  • Projektkoordinátorok                       
  • Nemzetközi Koordinátor                  
  • Kommunikációs Koordinátor                       
  • Ügyviteli Koordinátor                                   
  • Rendezvényszervező koordinátor

tl_files/AA_hivatalos/pillar szervezeti abra.png 

I.KURATÓRIUM

 1. A Kuratórium feladatkörébe elsősorban az Alapítvány Alapító okiratának 8. pontjában meghatározott feladatok ellátása tartozik.
 2. A Kuratórium feladatkörébe a Szabályzat II./1. pontjában meghatározottakon kívül az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a) Az Alapítvány hosszú távú céljainak meghatározása az Alapító Okirat rendelkezéseinek keretei között;

b) Az Alapítvány egyes tisztviselőinek (HR vezető, Alapítványi Igazgató, Gazdasági Igazgató) megválasztása az SZM SZ-ben meghatározott eljárási rend szerint.

c) Az Alapítvány szakmai programjai irányvonalának meghatározása.

d) Az Éves programterv (Programterv) megvitatása, megállapítása, módosítása.

e) Az Alapítvány pénzügyeinek kezelése az Alapítványi Igazgatóval és a Gazdasági Igazgatóval közösen.

f) A szakmai programterv végrehajtásának ellenőrzése.

g) Értékeli az Alapítvány éves szakmai munkáját, összegzi a tapasztalatokat, melyekről tájékoztatja az Alapítvány szervezetének tagjait.

h) Szükség esetén kapcsolatot tart a Felügyelő Bizottsággal, a Könyvvizsgálóval és a tisztviselőkkel.

i) A Kuratórium Elnöke a Kuratórium döntése alapján kinevezi az Alapítvány tisztviselőit.

 

II.FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 1. A Felügyelő Bizottság az Alapítvány általános ellenőrző szerve, amely ellenőrzi az Alapítvány működésének és gazdálkodásának jogszerűségét.
 2. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési tevékenységét az ellenőrzési munkaterv alapján látja el. Az ellenőrzési munkaterv elfogadására a Felügyelő Bizottság jogosult.
 3. A Felügyelő Bizottság feladataira, hatáskörére és kötelezettségeire valamint eljárási rendjére az Alapító Okirat rendelkezései az irányadók.
 4. A Felügyelő Bizottság határozza meg saját ügyrendjét az Alapító Okirat rendelkezéseinek keretei között.

 

III. VEZETŐSÉG

 

A Vezetőség kinevezése

A Vezetőség tagjait a Kuratórium határozata alapján a Kuratórium elnöke írásban nevezi ki meghatározott időtartamra. A tisztségek az adott időtartam lejártával megújíthatók. A Vezetőség tagja az Alapítványi Igazgató, a Gazdasági Igazgató és a HR-vezető.

A tisztviselői posztok betöltőit nem megfelelő működés esetén el lehet mozdítani a tisztségéről. A Kuratórium döntését a Határozatok Könyvében részletes érveléssel bocsátja közre. A nem betöltött posztot a Kuratórium további döntéséig ügyvezető helyettesíti. A különböző posztok helyettesítés rendje a következőképpen alakul: az Alapítványi Igazgató elmozdításakor a HR-vezető, minden egyéb poszt átmeneti ügyvezetését az Alapítványi Igazgató veszi át az átmeneti időszakra.  A személyi változásokról a Kuratórium tájékozatja a Klub tagságát és az Alapítvány tisztviselőit. Vezetőség hiányában annak feladatait a Kuratórium látja el.

A vezetőség és új koordinátorok kinevezésének határideje alapesetben az adott év március 10-e. Az itt meghatározott kinevezési rendtől való eltérésről a Kuratórium dönt.

 

A Vezetőség feladata és hatásköre

Az Alapítvány operatív vezetését, a rövid és középtávon megvalósuló projektek megtervezését és kivitelezését az Alapítvány Vezetősége végzi. A HR-vezető és a Gazdasági Igazgató félévente beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Kuratórium számára. Az Igazgató havonta írásos beszámolót készít a Kuratórium részére.

Kizárólag az Alapítvány Vezetősége és koordinátorai képviselhetik az Alapítványt más szervezetekkel és partnerekkel való tárgyalásokon, valamint az Alapítvány média megjelenései során. A Vezetőség jogosult a Pillar Alapítvány mindenkori irodájának használatára.

A Vezetőség tagjai feladataikat megegyezés alapján delegálhatják.

 

A Vezetőség feladatkörébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a)      Összhangban az Alapító Okirat rendelkezéseivel, meghatározza az Alapítvány rövid és középtávú céljait.

b)      Megtervezi a programok végrehajtását, és erről Éves Programtervet készít.

c)      Gondoskodik a programok végrehajtásáról

d)      Projektvezetőket nevez ki a programok élére az adott területen felelős koordinátorok ajánlásával.

e)      Ellenőrzi a projektvezetők működését és a programok végrehajtását, erről tájékoztatja a Kuratóriumot.

f)       Gondoskodik az Alapítvány működéséhez szükséges anyagi feltételek előteremtéséről.

g)      Felel a programok anyagi oldalának kezeléséért és elszámolásáért.

h)      A Klub felől érkező programjavaslatokat, a javaslattevők bevonásával, véleményezi és dönt azok   megvalósíthatóságáról

i)        Éves tevékenységéről írásos Vezetőségi Beszámolót készít a Kuratórium részére.

j)        A Vezetőség feladatát egyebekben a Kuratórium határozatai alapján köteles ellátni.

 

A Vezetőség ülésezési rendje

a) A Vezetőség üléseit szükséges időközönként, de legalább havonta az Alapítványi Igazgató hívja össze írásban, az előzetes napirendet tartalmazó meghívót megküldi a Kuratórium részére is. A Kuratórium részt vehet a Vezetőségi üléseken. Az üléseket az Alapítványi Igazgató vezeti le.

b) A Vezetőség döntéseiről és határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet a Vezetőségi Döntések Könyvében, amelybe a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság betekintést nyer. A Vezetőségi Döntések Könyvében szereplő határozatok és döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges: személye) ebből folyamatosan, naprakészen megállapítható.

 

Alapítványi Igazgató

Az Alapítványi Igazgatót a Kuratórium határozata alapján a Kuratórium elnöke nevezi ki egy éves időtartamra.

Az Alapítvány Igazgatója felelős:

a)      Az Alapítvány rövid és középtávú terveinek előkészítéséért és megvalósításáért.

b)      Az Alapítvány és más szervezetek közötti kapcsolattartásért.

c)      Ezen szervezetekhez benyújtott pályázatok és projektek lebonyolításáért.

d)      Az Alapítvány működéséhez szükséges pénzügyi források megteremtéséért.

e)      A Vezetőség és a Tisztviselők munkájának koordinálásáért.

f)       Tevékenységéről havonta Igazgatói Beszámolót készít a Kuratórium részére, amely a Vezetőségi Beszámoló részét képezi.

g)      A Projektkoordinátorok, a Nemzetközi Koordinátor, a Kommunikációs Koordinátor, valamint az Ügyviteli Koordinátor és a Rendezvényekért felelős Koordinátor pályázat alapján történő kiválasztásáért. Az Alapítványi Igazgató minden személyi kérdést illetően konzultál a Vezetőség többi tagjával.

h)      A Vezetőségi ülések összehívásáért.

i)       A projektvezetők kinevezéséért.

j)       Az Alapítvány következő éves tevékenységéről Éves Programot nyújt be a Kuratóriumnak a pozícióra való jelentkezésével együtt.

 

HR-vezető

Személyi feltételek:

a)      angol nyelv középfokú ismerete

b)      kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

c)      rendelkezik szervezési tapasztalattal

d)      ambiciózus kapcsolatépítő és képes átfogó, több partnerszervezetet is magában foglaló programok megtervezésére és kivitelezésére

e)      tevékenységét összehangolt csapatmunka révén végzi  

f)       MS Word, Excel és PowerPoint ismerettel rendelkezik

 

A HR-vezetőt a Kuratórium határozata alapján a Kuratórium elnöke nevezi ki egyéves időtartamra.

 

A HR-vezető

a)      felelős a Pillar Európa Klub működéséért, a klubtagokkal, egyetemekkel, főiskolákkal és más szervezetekkel való kapcsolattartásért;

b)      felelős a felügyelete alá tartozó projektek előkészítéséért és lebonyolításáért;

c)      a Gazdasági Igazgatóval és az Alapítvány Igazgatóval együttműködve szponzorokat és támogatókat kutat;

d)      projektvezetőt ajánl a Vezetőségnek az egyes projektek irányításához;

e)      felelősséggel tartozik az Alapítvány gazdasági működéséért;

f)       Soron követi a tagság aktivitását és motivációját;

g)      Felelősséget vállal a tagság bővítéséért, részt vállal az új tagok integrációjában;

h)      Becsatornázza az új tagok érdeklődését az Klub és az Alapítvány életébe, programjaiba;

i)        Nyomon követi a tagság szakmai, tanulmányi életének alakulását;

j)        Gondoskodik a váratlan esemény miatti megüresedő pozíciók betöltéséről;

k)        Kapcsolatot tart az alumni tagokkal;

l)        Az Alapítványi Igazgató elmozdítása esetén a Kuratórium egyéb döntéséig átveszi az Alapítványi Igazgató feladatköreit.

 

Gazdasági Igazgató

Személyi követelmények:

a)      közgazdasági végzettség vagy legalább 3 elvégzett év gazdasági szakon, egyetemen vagy főiskolán

b)      angol nyelv középfokú ismerete

c)      szám- és könyvviteli tanulmányok vagy tapasztalat

d)      egyéb gazdasági tapasztalat előnyt jelent

e)      kiemelkedő kommunikációs készség

f)       az alapítványokkal kapcsolatos gazdasági és jogi szabályozások alapvető ismerete

g)      tevékenységét összehangolt csapatmunka révén végzi  

h)      MS Word és Excel ismerete

 

Az Alapítvány Gazdasági Igazgatóját a Kuratórium nevezi ki határozatlan időre és dönt a felmentése kérdésében. A Gazdasági Igazgatót a Kuratórium elnöke írásban nevezi ki és menti fel a Kuratórium határozata alapján. A Kuratórium jogosult dönteni a Gazdasági Igazgató megbízatásával kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 

A Gazdasági Igazgató feladatkörébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a)      felelősséggel tartozik az Alapítvány gazdasági működéséért;

b)      az Alapítványi Igazgatóval, a HR-vezetővel, és a Tisztviselőkkel együttműködve részt vesz az Alapítvány programjainak költségvetési tervezésében, ellenőrzi azok megvalósítását;

c)      kezeli a Kuratórium által az Éves Programterv megvalósítására jóváhagyott pénzügyi keretet, illetve az erre a célra befolyó pénzügyi forrást;

d)      véleményezi a Vezetőség elé terjesztett szerződések költségvetési oldalát;

e)      véleményezi a javasolt projektek költségvetési hátterét és ellenőzi a program kivitelezésének anyagi részét (a különböző költségvetési beszámolókat és jelentéseket);

f)       együttműködik a Vezetőséggel a beszámolók és az Éves Programterv költségvetési oldalának elkészítésében;

g)      félévente beszámol tevékenységéről, amelyben részletes tartalmi és költségvetési ismertetőt készít a tervbe vett, a futó és a megvalósított projektekről.

h)      együttműködik a Felügyelő Bizottsággal annak munkája során.

i)       betekinthet az Alapítvány általános (szerződések, megállapodások stb.) és pénzügyi (banki) dokumentumaiba.

j)       eljár az Alapítvány ügyeiben a NAV, megbízás alapján az Alapítvány bankja és a Statisztikai Hivatal, erről írásban tájékoztatja a Vezetőséget.

k)      eljár az Alapítvány ügyeiben a külső könyvviteli szerv felé és erről tájékoztatja a Vezetőséget.

l)       véleményezi a hozzá benyújtott költség visszatérítési igényeket.

m)     Kezeli az Alapítvány pénzmozgással érintett tranzakcióit.

 

Az Alapítvány bankszámlájának kezelése a Kuratórium hatásköre. Adott esetben a Kuratórium felhatalmazást adhat a gazdasági igazgatónak a bankszámla kezelésére.

 

A Gazdasági Igazgató feladatát egyebekben a Kuratórium határozatai alapján köteles ellátni.

 

IV. TISZTVISELŐK

 

Projektkoordinátorok

Személyi feltételek:

a)      angol nyelv középfokú ismerete

b)      kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

c)      rendelkezik szervezési tapasztalattal

d)      ambiciózus kapcsolatépítő és képes átfogó, több partnerszervezetet is magában foglaló programok megtervezésére és kivitelezésére

e)      tevékenységét összehangolt csapatmunka révén végzi  

f)       MS Word, Excel és PowerPoint ismerettel rendelkezik

 

A Projektkoordinátort a Kuratórium elnöke írásban nevezi ki és menti fel az Alapítványi Igazgató ajánlása alapján. Az Alapítványi Igazgató jogosult dönteni a Projektkoordinátor megbízatásával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A kinevezése főszabály szerint egy évre szól, de projektenként eltérhet.

 

A Projektkoordinátor feladatkörébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a)      megtervezi és koordinálja a rábízott projektet és tartalmát;

b)      megtervezi a projekt költségvetését;

c)      együttműködik a Vezetőség többi tagjával;

d)      a programok tervezése során kikéri a Kommunikációs Koordinátor véleményét különösképpen a projekt közzétételét, kihirdetését és dokumentálását illetően;

e)      biztosítja az Alapítvány partnerhálózatának építését, kapcsolatot létesít ifjúsági szervezetekkel és csoportokkal, ápolja a hivatalos személyekhez fűződő kapcsolatot;

f)       a megvalósult programokról folyamatosan beszámol a Klub tagsága és a nyilvánosság részére a Kommunikációs Koordinátor segítségével. A programok megvalósítása során a programok arculatának kidolgozásáért a Kommunikációs Koordinátorhoz fordul;

g)      szoros kapcsolatot ápol a többi koordinátorral és folyamatosan tájékozódik munkájuk menetéről;

h)      felelősséggel tartozik a projekt és az Alapítvány gazdasági működéséért;

i)       Pályázása előtt az adott projekt éves programtervét elkészíti;

j)       Megbízatásának lejártakor beszámolót készít a Vezetőségnek;

k)       Munkája során együttműködik a Vezetőséggel és a Tisztviselőkkel.

 

Nemzetközi Koordinátor

Személyi feltételek:

a)      angol nyelv felsőfokú ismerete és legalább még egy nyelv középszintű ismerete

b)      kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

c)      rendelkezik már valamilyen nemzetközi tapasztalattal

d)      ambiciózus kapcsolatépítő és képes átfogó, több országra is kiterjedő programok megtervezésére és kivitelezésére

e)      tevékenységét összehangolt csapatmunka révén végzi

f)       rendelkezik alapvető EU-s tudással (intézményi és fogalmi ismeretek) és nyitott az európai illetve az euroatlanti témakörben való programok kezdeményezésre

g)       MS Word, Excel és PowerPoint ismerettel rendelkezik

 

A Nemzetközi Koordinátort a Kuratórium elnöke írásban nevezi ki és menti fel az Alapítványi Igazgató ajánlása alapján. Az Alapítványi Igazgató jogosult dönteni a Nemzetközi Koordinátor megbízatásával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A kinevezés egy évre szól.

 

A Nemzetközi Koordinátor feladatkörébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a)      a Vezetőséggel egyeztetve - és összhangban az Alapító Okirat rendelkezéseivel -megtervezi, kivitelezi és ellenőrzi az Alapítvány nemzetközi céljait megvalósító programokat;

b)      amennyiben célszerűnek látja, az egyes nemzetközi programok vezetésére egy Projektvezetői Kezdeményezést nyújthat be a Vezetőséghez;

c)      megtervezi az egyes nemzetközi programok költségvetési tervét;

d)      nemzetközi együttműködéseket kezdeményez, illetve véleményezi a Vezetőség által aláírásra kerülő szerződéstervezeteket;

e)      véleményez bármely olyan programot az Alapítvány szervezésében, amelynek nemzetközi vonatkozása van;

f)       résztvevőket javasol a nemzetközi cserékhez és képzésekhez;

g)      a nemzetközi programok tervezése során kikéri a Kommunikációs Koordinátor véleményét, különösképpen a projekt közzétételét, kihirdetését és dokumentálását illetően;

h)      biztosítja az Alapítvány nemzetközi partnerhálózatának építését, kapcsolatot létesít és tart külföldi ifjúsági szervezetekkel, NGO-kkal és csoportokkal. Az így megismert szervezetekről elektronikus adatbázist készít és az adatokat folyamatosan frissíti;

i)        a Vezetőség számára javasolhatja nemzetközi együttműködési szerződés vagy egyéb megállapodás aláírását;

j)        a nemzetközi programokról folyamatosan beszámol a Klub tagsága és a nyilvánosság részére a Kommunikációs Koordinátor segítségével. A nemzetközi programok arculatának megtervezéséhez a Kommunikációs Koordinátorhoz fordul;

k)      felelősséggel tartozik az Alapítvány gazdasági működéséért;

l)       Pályázása előtt az adott projekt éves programtervét elkészíti;

m)     Megbízatásának lejártakor beszámolót készít a Vezetőségnek;

n)      Munkája során együttműködik a Vezetőséggel és a Tisztviselőkkel.

 

Kommunikációs Koordinátor

Személyi feltételek

a)      angol nyelv közép szintű ismerete

b)      kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel rendelkezik

c)      ambiciózus és hatékony kapcsolatépítő

d)      tevékenységét összehangolt csapatmunka révén végzi  

e)      széleskörű új média, word, excel, powerpoint ismerettel rendelkezik

 

A Kommunikációs Koordinátort a Kuratórium elnöke írásban nevezi ki és menti fel az Alapítványi Igazgató ajánlása alapján. Az Alapítványi Igazgató jogosult dönteni a Kommunikációs Koordinátor megbízatásával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A kinevezés egy évre szól. A Vezetőséggel egyeztetve irányítja a szervezet belső és külső kommunikációját.

 

A Kommunikációs Koordinátor feladatkörébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a)      A szervezet arculatának meghatározása a Klub felé, valamint a média felé (portfólió);

b)      Javaslattétel az Alapítvány megjelenési lehetőségeire;

c)      a hosszú- és rövidtávú projektek egyedi arculatának megtervezése;

d)      a Pillar Alapítvány honlapjának és on-line felületeinek üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó feladatok koordinációja; hírlevél kiküldése;

e)      a Pillar Alapítvány külső (média, hivatalos személyek, szervezetek stb.) és belső (Pillar Klub és klubtagság) kommunikációjának megvalósítása;

f)       Sajtómegjelenések vezetése;

g)      Workshopok tartása a tagságnak a közösségi média eszközökről, utánpótlás nevelés

h)      A Kommunikációs koordinátor köteles munkája során a Pillar Alapítvány Arculati Kézikönyvében lefektetett elveket követni, amelyek módosítására javaslatot tehet a Vezetőségnek. Az Arculati Kézikönyv tartalmazza mind a magyar, mind az angol prezentáció sablonját, valamint összegzi a meglévő arculati elemeket.

i)        felelősséggel tartozik az Alapítvány gazdasági működéséért;

j)        Pályázása előtt az adott projekt éves programtervét elkészíti;

k)        Megbízatásának lejártakor beszámolót készít a Vezetőségnek;

l)        Munkája során együttműködik a Vezetőséggel és a Tisztviselőkkel.

 

Ügyviteli koordinátor

Személyi követelmények:

a)      angol nyelv középfokú ismerete

b)      ambiciózus

c)      kiemelkedő kommunikációs készséggel rendelkezik

d)      tevékenységét összehangolt csapatmunka révén végzi  

e)      MS Word, Excel, PowerPoint és az Internetes felhasználói oldalak ismerete

 

Az Ügyviteli koordinátort a Kuratórium elnöke írásban nevezi ki és menti fel az Alapítványi Igazgató ajánlása alapján. Az Alapítványi Igazgatójogosult dönteni az Ügyviteli koordinátor megbízatásával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A kinevezés egy évre szól.

 

Az Ügyviteli koordinátor feladatkörébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a)      Biztosítja a Vezetőség és a koordinátorok közti horizontális együttműködést;

b)      Segíti a Kuratóriumot és a Vezetőséget az adminisztrációs feladatok ellátásában;

c)      Figyelemmel követi az Alapítvány cash-flowját;

d)      Felügyeli és nyomon követi a különböző projektek kiadásait és költségvetéseit;

e)      Gondoskodik a támogatókkal kötendő szerződések előkészítéséről;

f)       Gondoskodik az együttműködési szerződések előkészítéséről;

g)      Gondoskodik a Klub és az Alapítvány működésével kapcsolatos felhívások, pályázati kiírások, tájékoztatások közzétételéről;

h)      Segítséget nyújt a Felügyelő Bizottság részére feladatai ellátásához;

i)        Kapcsolatot tart a Pillar Európa Klub diákszervezetnek otthont adó Budapesti Corvinus Egyetemmel;

j)        Kezeli a Klub és az Alapítvány levelezését (az info@pillar-europe.eu e-mail címet);

k)        Figyelemmel követi és koordinálja az Alapítvány beszerzéseit;

l)        Segíti a Vezetőség munkáját;

m)      Felelősséggel tartozik az Alapítvány gazdasági működéséért;

n)       Pályázása előtt az adott projekt éves programtervét elkészíti;

o)      Megbízatásának lejártakor beszámolót készít a Vezetőségnek;

p)      Munkája során együttműködik a Vezetőséggel és a Tisztviselőkkel.

 

Az Ügyviteli koordinátor feladatát a Vezetőség döntései alapján köteles ellátni.

 

Rendezvényekért felelős koordinátor

Személyi feltételek:

a)      angol nyelv közép szintű ismerete

b)      kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel rendelkezik

c)      ambiciózus és hatékony kapcsolatépítő

d)      tevékenységét összehangolt csapatmunka révén végzi  

e)      széleskörű új média, word, excel, powerpoint ismerettel rendelkezik

 

A Rendezvényekért felelős Koordinátort a Kuratórium elnöke írásban nevezi ki és menti fel az Alapítványi Igazgató ajánlása alapján. Az Alapítványi Igazgató jogosult dönteni a Rendezvényszervező Koordinátor megbízatásával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A kinevezés egy évre szól.

A Vezetőséggel egyeztetve irányítja és felügyeli az Alapítvány által szervezett rendezvények és események megfelelő lebonyolítását.

 

A Rendezvényekért felelős Koordinátor feladatkörébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a)      Részt vesz a protokolláris eseményeken;

b)      Felelős az Alapítvány keretei közt megszervezett szakmai és közösségi rendezvények professzionális előkészítéséért és lebonyolításáért;

c)      Koordinálja és szervezi a klubtagok részvételét a saját szervezésű eseményeken;

d)      Koordinálja és szervezi az Alapítvány megjelenéseit nyilvános eseményeken;

e)      Felelősséggel tartozik az Alapítvány gazdasági működéséért;

f)       Pályázása előtt az adott projekt éves programtervét elkészíti;

g)      Megbízatásának lejártakor beszámolót készít a Vezetőségnek;

h)      Munkája során együttműködik a Vezetőséggel és a Tisztviselőkkel.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az írásos dokumentumokat (beszámolókat, jelentéseket, programterveket, ajánlásokat, javaslatokat stb.) postai úton, e-mailen vagy személyesen lehet megküldeni az illetékes személynek. Minden dokumentumot kötelező az illetékes címzetteknek e-mailben eljuttatni.
 2. Az Alapítványt érintő szóbeli tárgyalásokra és megbeszélésekre az Alapítvány képviseletét minden esetben 2 fő látja el. Amennyiben a Vezetőség akadályoztatva van az ilyen típusú találkozókon való részvételben, maga helyett képviselőt delegál. A képviselő a tárgyalást követően részletesen beszámol a Vezetőségnek az ott elhangzottakról. Amennyiben a tárgyalás érinti az Alapítvány egyes projektjeit, azokon mindig részt vesz az adott program koordinátora vagy projektvezetője. A Klubot érintő megbeszéléseken a HR-vezető mindig jelen van.
 3. A Szabályzattól eltérő eljárásra irányuló szándékot a Kuratórium számára írásban kell jelezni. Az ilyen eljárás kivételes engedélyezéséről a Kuratórium dönt.
 4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az Alapító Okirat, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.
 5. A jelen szabályzatot a Kuratórium jogosult módosítani az Alapító Okiratban foglalt rendelkezések szerint.

 

 

Budapest, 2015. május 1.

 

 

 

Ibránszki Tibor

a kuratórium elnöke

                       

 

Tamási J. Gergely

Kuratóriumi tag

 

 

Szabó Csilla

Kuratóriumi tag

 

 

Harkányi László

Kuratóriumi tag

 

 

Walter János

Kuratóriumi tag